Bij welke rendementen wordt boxhoppen aantrekkelijker?

Minder box 3 heffing is het doel als vermogen van box 3 naar box 2 wordt overgebracht. Door vermogen voor de waardepeildatum 1 januari van een jaar naar box 2 over te brengen, wordt het niet meegeteld voor de grondslag voor de box 3 vermogensbelasting. Daarbij moet een afweging gemaakt worden tot welk rendement het aantrekkelijk is om dat te doen. Vervolgens moet dat vermogen in het geval van boxhoppen minimaal 6 maanden uit box 3 wegblijven, wil men voorkomen dat er alsnog ook in box 3 inkomstenbelasting over verschuldigd is. Eerst moet afgewogen worden of de vbi-status (vrijgestelde beleggingsinstelling) wordt aangevraagd. Als de vbi-status wordt aangevraagd zijn er twee aandachtspunten:

  1. Voor zover er geen of te weinig dividend wordt uitgekeerd in een jaar, is er 25% inkomstenbelasting verschuldigd over een forfaitair rendement van 5,38%. Per saldo 1,345%. Het forfaitaire inkomen wordt verlaagd met het in het jaar uitgekeerde dividend. Voor zover er een forfaitair rendement in aanmerking is genomen, verhoogt dit het fiscaal opgeofferde bedrag van de participaties in de vbi.
  2. Het vermogen dat box 3 verlaten heeft, moet minimaal 18 maanden in de vbi blijven.

Dat betekent dat men dan twee peildata mist als het vermogen tegen het eind van het jaar wordt ingebracht. Als het rendement in de vbi lager ligt dan 5,38% loopt de belegger het risico dat er door het forfaitaire rendement in box 2 uiteindelijk meer inkomstenbelasting betaald is gedurende de looptijd van de vbi dan er verschuldigd is over het werkelijk behaalde rendement. Dit voorkom je door periodiek de vbi te ontbinden. Dan wordt er een eindafrekening gemaakt. Voor zover het fiscale opgeofferde bedrag van de participaties groter is dan de intrinsieke waarde resulteert dat in een verlies. Dit verlies kan terug gewenteld worden naar het daaraan voorafgaande jaar en daarmee verrekend worden.

Waar ligt het omslagpunt bij een duurzame overgang naar box 2?

Als vermogen duurzaam van box 3 naar box 2 gaat, ligt het omslagpunt qua rendement op de volgende percentages:

Bij de berekening is een onderscheid gemaakt tussen beleggen via de vbi en de besloten vennootschap (BV) op het open fonds voor gemene rekening (FGR).

Uit voorgaande blijkt dat het aanvragen van de vbi-status  er voor zorgt dat tot een hoger rendement inbrengen in box 2 interessant kan zijn. De keuze voor het wel of niet aanvragen van de vbi status, is dus afhankelijk van het verwachte rendement. Eigenlijk is het aanvragen van de vbi-status alleen aantrekkelijk als het rendement minimaal 5,38% bedraagt, als het box 3 vermogen duurzaam in de vbi wordt gebracht. In dat geval moet het om vermogen gaan dat in box 3 in de hoogste schijf belast is.

Bij hoge rendementen wordt box hoppen aantrekkelijker, vbi-status aanvragen niet

Zoals uit het volgende overzicht blijkt, zorgt boxhoppen ervoor dat het tot nog hogere rendementen aantrekkelijk is om vermogen tijdelijk naar box 2 over te brengen. Bij de berekeningen is er vanuit gegaan dat het vermogen eind december van jaar 0 overgaat naar box 2 en begin januari (BV/FGR) dan wel begin juli (VBI) van jaar 2 teruggaat naar box 3.

Boxhoppen betekent dat het vermogen wordt overgeheveld van box 3 naar box 2 en na een periode van minimaal 6 maanden en 1 dag na 1 januari weer terugkeert in box 3. Wij geven er de voorkeur aan het vermogen minimaal 1 jaar in te brengen. Het verschil tussen het gebruik van de VBI en de BV/FGR is beperkt. Dit wordt onder andere veroorzaakt, omdat het vermogen een half jaar langer in de VBI rendeert. De vraag is of het aanvragen van de VBI status daarmee nog wel aantrekkelijk is in relatie tot het boxhoppen.

Als u besluit om vermogen definitief over te brengen naar box 2 geldt voor het vermogen tot € 1 miljoen dat het omslagpunt bij een jaarrendement van 3,24% ligt. Daarboven kunt u uw vermogen beter in box 3 laten. Voor vermogen boven de € 1 miljoen is het omslagpunt 4,04%. Als u de vbi status niet aanvraagt. Als u het vermogen slechts kortdurend (maximaal de voorgeschreven termijn van 18 maanden) in de vbi laat, ligt het omslagpunt hoger. Dan is het omslagpunt 6,49% respectievelijk 8,07% voor vermogens tot € 1 miljoen en vermogens daarboven.

Bij voorgaande berekeningen is er geen rekening gehouden met de kosten van het oprichten van de BV of het open fonds voor gemene rekening.

Wordt het een BV of een open fonds voor gemene rekening?

Tot slot speelt nog de vraag hoe nu dat vermogen naar box 2 over te brengen. Dat kan door oprichting van een besloten vennootschap en het vermogen als kapitaal te storten. Wil men later kapitaal terugbetalen, dan is een gang langs de notaris wel vereist. Een open fonds voor gemene rekening kan bij een overeenkomst worden opgericht, waardoor een gang langs de notaris niet nodig is. Ook voor het terugbetalen van kapitaal is een gang langs de notaris niet nodig. Een open fonds voor gemene rekening is veel flexibeler.

Door in 2017 nog een deel van uw vermogen over te brengen naar box 2 kunt u een fors bedrag aan vermogensbelasting besparen in 2018. U zult voor uzelf na moeten gaan of het oprichten van een vbi gewenst is.