Veranderingen in de regelingen omtrent kinderen

De Wet hervorming kindregelingen

In 2015 zijn er nog maar 4 regelingen die ouders met kinderen ondersteunen.

Dit zijn:

  1. De kinderbijslag
  2. De combinatiekorting
  3. Het kindgebonden budget;
  4. De kinderopvangtoeslag;

Indien er aan de voorwaarden van de combinatiekorting wordt voldaan, wordt deze korting verrekend in de aangifte inkomstenbelasting. De kinderbijslag gaat via de sociale verzekeringsbank (SVB). Het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag moet u zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Wilt u zelf bekijken of u recht heeft op kinderopvangtoeslag of het kindgebonden budget? Kijk dan op www.toeslagen.nl en maak een proefberekening.

Hiermee komen de volgende regelingen te vervallen:

  • Ouderschapsverlofkorting;

Deze regeling wordt helemaal afgeschaft. Voor het laatst kunt u hier van gebruik maken in de aangifte inkomstenbelasting 2014.

  • Aanvullingen op het minimumloon van alleenstaande ouders;

Deze regeling wordt afgeschaft en gaat deels door in de Toeslagenwet en deels in het kindgebonden budget.

  • Alleenstaande ouderkorting;

Deze regeling wordt helemaal afgeschaft. Voor het laatst kunt u hier van gebruik maken in de aangifte inkomstenbelasting 2014. De alleenstaande ouders die recht hebben op kindgebonden budget, krijgen hiervoor extra kindgebonden budget.

  • Aftrek levensonderhoud voor kinderen

Deze regeling wordt helemaal afgeschaft. Voor het laatst kunt u hier van gebruik maken in de aangifte inkomstenbelasting 2014. Wanneer u deze regeling gebruikt omdat u kinderalimentatie betaald, dan kunt u nieuwe afspraken maken over de kinderalimentatie met uw ex-partner.

  • De tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)

Deze regeling wordt helemaal afgeschaft vanaf het schooljaar 2015 / 2016. In plaats van deze regeling kunnen ouders recht hebben op extra kindgebonden budget.

  • De Tegemoetkoming ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG)

Deze regeling wordt helemaal afgeschaft per 1 januari 2015. In plaats van deze regeling hebben ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen recht op dubbele (of daar bovenop nog extra) kinderbijslag.