Nieuwe ‘SLIM-regeling’ voor leer- en ontwikkelinitiatieven in het mkb

Vanaf maart 2020 kunnen bedrijven subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden. Het doel van deze regeling is om door middel van subsidie een bijdrage te leveren aan initiatieven in het mkb en specifiek grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector, gericht op het stimuleren van een leven lang ontwikkelen. In totaal wordt er in 2020 een budget van €48,2 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Soorten initiatieven

De volgende initiatieven komen voor subsidie in aanmerking:

  • Opstellen van een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte;
  • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen;
  • Ondersteuning en begeleiding bij het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers stimuleert zichzelf te ontwikkelen;
  • Het aanbieden van praktijkleerplaatsen t.b.v. een beroepsopleiding in de derde leerweg (mbo).

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • De projectkosten bedragen minimaal €5.000;
  • Het initiatief is uiterlijk 6 maanden na afloop van het tijdvak waarin de aanvraag is gedaan van start gegaan;
  • Het initiatief wordt binnen 24 maanden (of 12 maanden voor mkb) afgerond;
  • De beoogde initiatieven en resultaten zijn meetbaar;
  • Er is niet eerder voor het initiatief subsidie aangevraagd in hetzelfde aanvraagtijdvak;

Subsidiabele kosten

Projectkosten die in aanmerking komen zijn de directe loonkosten van medewerkers die zich bezighouden met het initiatief en externe kosten, bijvoorbeeld de kosten van een externe adviseur.

Subsidiebedrag

De subsidie voor initiatieven vanuit het mkb bedraagt maximaal €24.999. Voor samenwerkingsverbanden bedraagt de subsidie maximaal €500.000. Grootbedrijven kunnen maximaal €200.000 subsidie aanvragen, met uitzondering van landbouwbedrijven, daarvoor geldt een maximum van €20.000. De subsidie voor het beschikbaar stellen van een praktijkleerplaats voor de derde leerweg is maximaal €2.700 per jaar met een maximum van 40 weken.

Aanvraagperiode

De subsidie kan in twee tijdvakken worden aangevraagd. Mkb-bedrijven kunnen vanaf 2 maart tot en met 31 maart een aanvraag indienen. Aanvragen voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- of recreatiesector kunnen vanaf 1 april tot en met 30 juni worden ingediend. Alle subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.