Klachtenregeling

Van Elst & Oosterbaan accountants en adviseurs kent een klachtenregeling die gebaseerd is op:

  • Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA)
  • Besluit Toezicht Accountantsorganisaties (BTA)
  • Verordening Gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA)

En eventueel nadere voorschriften.

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over (de uitvoering van) onze werkzaamheden danwel anderszins klachten hebben dan kent ons kantoor daarvoor een klachtenregeling.

Hoe kunt u uw klachten kenbaar maken

U kunt uw klacht schriftelijk, telefonisch of per e-mail kenbaar maken aan ons kantoor waarbij u zich kunt richten tot mevrouw K.G. Hartmann. Karin is bereikbaar onder het gebruikelijke telefoonnummer, haar e-mail adres is karin@vanelstenoosterbaan.nl.

Indien u een klacht heeft over een aan ons kantoor verbonden persoon dan verzoeken wij u, omwille van de privacy, uw klacht uitsluitend schriftelijk in te dienen. Wij vragen u in dat geval uw brief te richten aan mevrouw Hartmann en op de enveloppe de tekst “Persoonlijk en Vertrouwelijk” op te nemen.

Klachtafhandeling

Uw klacht zal in de regel in behandeling worden genomen door mevrouw Hartmann. Indien u zich rechtstreeks tot haar wenst te wenden dan kan dat uiteraard ook. Richt uw brief aan haar in dat geval. Afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht neemt zij deze zelf in behandeling of brengt zij deze ter kennis van het management.

Mocht u er overigens bezwaar tegen hebben dat uw klacht wordt voorgelegd aan het voltallig managementteam dan gelieve u dat bij het indienen van uw klacht kenbaar te maken.

Termijn en wijze van terugkoppeling

Mevrouw Hartmann zal u aangeven binnen welke termijn u een reactie mag verwachten en u eventueel tussentijds op de hoogte houden van de voortgang. Ook zal zij met u afstemmen door wie en op welke wijze de verdere afwikkeling zal plaatsvinden.

Geschillen

De aan ons kantoor verbonden Accountant-Administratieconsulenten zijn lid van de beroepsorganisatie NBA. Indien u niet tevreden bent over de inhoud van het werk, de wijze waarop u behandeld bent of dat u een verschil van mening hebt over de hoogte van de declaratie, kan u dit voorleggen aan uw accountant. Mocht dit niet leiden tot een oplossing naar uw tevredenheid, dan kunt u zich wenden tot de volgende instanties. Informatie kunt u ook vinden op http://www.nba.nl/.

klachten