Non-profit

Onder de non-profit sector verstaan wij de stichtingen, verenigingen en instellingen zonder winstoogmerk. Vaak hebben deze organisaties een ideële doelstelling. Een bijzondere groep organisaties waarbij vaak specifieke wet- en regelgeving speelt.

Veelal zijn deze organisaties (deels) afhankelijk van giften en of subsidies. Aan subsidies kleven in bijna alle gevallen specifieke subsidievoorwaarden. Van Elst & Oosterbaan kan u daarbij helpen; onze specialisten weten de juiste wegen te bewandelen om de subsidie definitief binnen te krijgen.

Wij helpen u met de definitieve vaststelling van subsidies

Wij hebben ervaring met diverse subsidieverstrekkers op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau. Onze vennoot Muriël Seinen-Apperloo heeft veel ervaring opgedaan door in opdracht van de provincie de definitieve vaststellingen van subsidies op rechtmatigheid te beoordelen. Kennis waar je wat mee kunt. Kennis waar u ook gebruik van kunt maken.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Daarnaast hebben wij ruime ervaring op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De wet, de gemeentelijke verordening en beleidsregels zijn voor ons bekend terrein. Is de verstrekking rechtmatig geweest? Hoe verloopt de controle op de juistheid en rechtmatigheid van de programmakosten? Vragen die bij veel gemeenten actueel zijn en die met ingang van de nieuwe WMO 2015 steeds nadrukkelijker een rol zullen gaan spelen.