BOF ook voor onroerende zaken

De BOF (bedrijfsopvolgingsfaciliteit) kan ook worden toegepast bij schenking of vererving van onroerende zaken. De BOF is in het leven geroepen om te voorkomen dat belastingheffing bij bedrijfsopvolging (met name bij familiebedrijven) achterwege kan blijven dan wel beperkt wordt. Belastingheffing kan immers tot liquiditeitsproblemen zorgen waardoor de continuïteit van het bedrijf in gevaar kan komen. Echter de regeling ging niet op voor het schenken of vererven van beleggingsvermogen zoals onroerende zaken.

Twee gerechtshoven hebben elk afzonderlijk uitspraak gedaan ten gunste van de belastingplichtige.  Uit beide uitspraken kwam naar voren dat er sterk naar de feitelijke omstandigheden werd gekeken en daaruit bleek dat er sprake was van exploitatie van onroerend goed waarbij de hiermee gemoeide arbeid qua aard en omvang gericht was op het behalen van een rendement dat hoger was dan een ‘normale’ belegger zou nastreven. De eigenaren waren dus druk bezig en vulden hun dagen met zeer actief beheer van hun vastgoedportefeuille. Conclusie, een beroep op de BOF bij exploitatie van onroerend goed is niet bij voorbaat kansloos. Omdat het belang erg groot kan zijn is gedegen onderzoek naar de mogelijkheden om toch in aanmerking te komen voor de BOF het geld en de moeite zeker waard.

Hoe werkt de BOF ook alweer? Als je aan alle gestelde voorwaarden voldoet is de schenking of vererving van ondernemingsvermogen voor de schenkbelasting en de erfbelasting vrijgesteld als de waarde van het ondernemingsvermogen onder de € 1.045.611 (2014) blijft. Valt de waarde hoger uit dan is er nog geen man overboord daar van het meerdere toch nog 83% is vrijgesteld. Mocht u gebruik van deze regeling willen maken dan adviseren wij u hier niet te lang mee te wachten daar de geruchten gaan dat de regeling zal worden ingeperkt of vervangen door een versoberde regeling. Met name juist wanneer u geen beleggingsvermogen in uw onderneming heeft want daar is de regeling in eerste instantie voor bedacht.